Vedtægter

 

CVRnr: 26972949

 

Nykøbing Falster

Sportsdanserforening

 

Gartnervej 18

4800 Nykøbing F.

 

Klik her for at finde vej

 

Kontakt foreningen

mail@nfsdans.dk

 

Arbejdernes Landsbank

5359 0000504037

 

NFS er medlem af

Dansk Sportsdanserforbund

Vedtægter for Nykøbing Falster Sportsdanserforening.

 

§ 1. Navn og hjemsted:

 1. Forenings navn er: Nykøbing Falster Sportsdanserforening (forkortet NFS)
 2. Foreningen er medlem af Dansk Sportsdanserforbunds region Øst – DSØ under Dansk Sportsdanserforbund og derigennem Dansk Idræts Forbund – DIF.
 3. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

 

§ 2. Formål:

 1. Foreningens formål er:
 • at oparbejde/styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne.
 • at skabe de bedst mulige forhold for foreningens medlemmer til udøvelse af deres sport.
 •  

  § 3. Medlemskab:

  1. Som medlem kan optages enhver med interesse for amatørdans med respekt for de beslutninger, som måtte blive truffet af Dansk Sportsdanserforbunds kompetente organer.
  2. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
  3. Anmodning om optagelse kan nægtes af bestyrelsen, som dog er pligtig til at forelægge spørgsmålet for førstkommende generalforsamling – efter anmodning fra den, som er nægtet optagelse.
  4. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
  5. Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet har betalt sit kontingent frem til den dag, hvor udmeldelsen har virkning.
  6. Et medlem har krav på skriftlig bekræftelse af udmeldelsen.
  7. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem.
  8. Bestyrelsen er på anmodning af den, der er ekskluderet pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling.
  9. Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfaldsdag, slettes af foreningen og kan kun genoptages mod betaling af indskud svarende til 3 måneders kontingent.

   

  § 4. Kontingent:

  1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen
  2. Ordinære kontingenter opkræves (passive medlemmer) 1 gang årligt 1. marts og kontingentet er samtidig adgangsbillet til årsafslutningen.

   

  § 5. Regnskab og Revision:

  1. Regnskabet følger kalenderåret.
  2. Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift.
  3. Foreningens reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

   

  § 6. Generalforsamlingen:

  1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen og kun den kan foretage vedtægtsændringer.
  2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
  3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig opslag i foreningens lokaler, og på vores hjemmeside www.nfsdans.dk og i den lokale avis, med angivelse af dagsorden m.m..
  4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før afholdelse.
  5. Samtlige medlemmer af foreningen har ret til at møde på generalforsamlingen. Dog har kun medlemmer stemmeret, som er fyldt 18 år, som har været medlem i mere end 30 dage og som ikke er i kontingentrestance
   1. Forældre/værge til medlemmer under 18 år har møde og stemmeret på generalforsamlingen.
 • Ingen kan afgive mere en 1 stemme.
 •  

  1. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemningerne og disses resultater.
  2. Stemmeafgivningen sker skriftligt med mindre generalforsamlingen ved håndsoprækning vedtager en anden afstemningsmåde. Dog foregår alle valg ved skriftlig afstemning når flere end det nødvendige antal kandidater er foreslået.
  3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset fremmødte antal medlemmer.
  4. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
  5. Beslutning træffes ved simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer, der kun kan vedtages ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  6. Dagsorden på den ordinære generalforsamling:
   1. Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetæller.
 • Formandens beretning.
 • Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Godkendelse af næste åres kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af formand (ulige år)
 • Valg af kasserer (lige år)
 • Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (ulige år)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt.
  1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og skal indeholde oplysninger om dagsorden m.m.

  Foreningens ledelse:

  1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer heraf 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen i overensstemmelse med regler i § 6 stk. 11.
  2. Formand og kasserer vælges direkte, den øvrige bestyrelse konstituerer sig.
  3. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
  4. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Ved stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3/5 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede.
  5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
  6. Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg, bestående af mindst 1 bestyrelsesmedlem eller et eller flere af foreningens medlemmer til varetagelse af specielle opgaver.
  7. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

   

  § 8. Opløsning:

  1. 1.Foreningen betragtes som opløst, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en særlig dertil indkaldt generalforsamling stemmer herfor.
  2. Ved opløsning hensættes foreningens aktiver i 3 år i tilfælde af genopstart af foreningen.
  3. Efter 3 års hensættelse overgår foreningens aktiver til Guldbogsund sports og idrætsråd.

   

  § 9. Datering:

  1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 28.juni 1998.
  2. Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2001
  3. Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 23. marts 2004
  4. Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 6. april 2006
  5. Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2008
  6. Senest ændret på den ordinære generalforsamling den 7. april 2013
  7. Senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Copyright © All Rights Reserved